Announcements

Academic Calendar

 
Rasmussen Flame and Sheild
Academic Calendar
by Personal Support - Thursday, December 28, 2017, 6:43 AM
 
Academic Calendar
2018 Winter Session I: January 2 – February 11
2018 Winter Session II: February 12 – March 25
2018 Spring Session I: April 2 – May 13
2018 Spring Session II: May 14 – June 24
2018 Summer Session I: July 2 – August 12
2018 Summer Session II: August 13 – September 23